Aktualności

 
                                               Witamy na stronie 
                             Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 
                                         Szkoły Podstawowej nr 40 
                                                   w Częstochowie !                                
     
Aktualności

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 11.04.2019r.

 

Strajk nauczycieli trwa nadal.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor,  nauczyciel religii.

Jeden nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

 

Przypomnienie

15 - 17 kwietnia 2019r. - egzamin ósmoklasisty

18 - 23 kwietnia 2019r. - wiosenna przerwa świąteczna


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 10.04.2019r.

Strajk nauczycieli trwa nadal.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele religii (którzy współorganizują Rekolekcje Wiekopostne w kościele). Jeden nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 09.04.2019r. godzinę 13:00

 Strajk nauczycieli trwa nadal.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele religii (którzy współorganizują Rekolekcje Wiekopostne w kościele). Dwoje nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

ROK SZKOLNY 2018/2019

Komitet Strajkowy

w imieniu wszystkich nauczycieli

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

dziękuje wszystkim Rodzicom za zapewnienie dzieciom opieki, wyrozumiałość i wsparcie.

DZIĘKUJEMY!


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 09.04.2019r. godzinę 8:00

 

Informuję, że  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

w  Częstochowie kontynuuje strajk.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele religii (którzy współorganizują Rekolekcje Wiekopostne w kościele). Dwoje nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  

dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w kościele św. Jakuba Ap. w Częstochowie

Poniedziałek, 08.04.2019 r. i wtorek, 09.04.2019 r.

Kl. I-IV

10.30–11.15 - spotkanie w kościele św. Jakuba Ap.

Kl. V-VIII

11.30–12.15 - spotkanie w kościele św. Jakuba Ap.

________________________________________________________

Środa, 10.04.2019 r.

10.00 – sakrament pokuty w kościele

– dla chętnych uczniów z kl. IV-VIII

10.30–11.30 - EUCHARYSTIA na zakończenie rekolekcji

- dla wszystkich uczniów z kl. I-VIII

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 08.04.2019r. godz. 12.00

 

Informuję, że  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

w  Częstochowie przystąpił do strajku.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele religii (którzy współorganizują Rekolekcje Wiekopostne w kościele). Troje nauczycieli jest nieobecnych: 2- zwolnienia lekarskie , 1 – urlop okolicznościowy z tytułu śmierci rodzica.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Informuję, że 8 kwietnia br.  17 nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w  Częstochowie,   którzy powinny rozpocząć pracę od godziny 8.00,  przystąpiło do strajku  (co stanowi 100%).

Kolejny komunikat będzie zamieszczony po godzinie 12.00

                        Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

 

KOMUNIKAT MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

INFORMACJA

                   Informuję, że na dzień 8 kwietnia 2019 planowane jest rozpoczęcie strajku przez nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.  O jego liczebności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  będziemy mieć informację  8 kwietnia w godzinach planowego indywidualnego rozpoczęcia świadczenia pracy, ale w referendum pracownicy opowiedzieli się za strajkiem. Jest bardzo  prawdopodobne, że  placówka nie będzie mogła zapewnić dzieciom i uczniom opieki pedagogicznej, żywienia i wsparcia pracowników obsługi.

Nadmieniam, że nie ulega zmianie termin Rekolekcji Wielkopostnych (8-10 kwietnia 2019), współorganizowanych przez nauczycieli religii  w wyznaczonych godzinach w  kościele.

W szczególnych przypadkach, kiedy rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, zespół postara się – w miarę możliwości – zadbać o to, aby dzieci i uczniowie, mogli skorzystać  z opieki w przedszkolu i szkole.

O rozwoju sytuacji Rodzice bedą informowani na bieżąco przez strony internetowe ZS-P 1 i MP2.

 

Częstochowa 04.04.2019                                   Dyrektor  ZS-P 1

                                                                            Barbara Mędrzyk

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJA O WYSZUKIWARCE ZAWODÓW 

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - II PÓŁROCZE

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  I  PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019-2020

OBCHODY 100  ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

HYMN NARODOWY I URODZINY MARSZAŁKA

PROJEKT "NIE CHCIEJCIE OJCZYZNY, KTÓRA WAS NIC NIE KOSZTUJE"

PODSUMOWANIE PROJEKTU

- KONFERENCJA

- KRONIKI

TREŚĆ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ  

INFORMACJA - STYPENDIUM SZKOLNE 

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - I PÓŁROCZE

LIST MINISTER EDUKACJI 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

Zaproszenie na Mszę Świętą  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 z pasowaniem pierwszoklasistów

3 września 2018 r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej

klasy I – spotkanie z wychowawcami

- godzina 8.45 - świetlica szkolna

- godzina 9.00 -  sala gimnastyczna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie


ROK SZKOLNY 2017/2018

  

 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017-2018  
22 czerwca 2018r.
klasy  I - III    godz. 8.00
klasy IV - VII   godz. 9.30

NUMERY PROGRAMÓW ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII w roku szkolnym 2018/2019  

Opłata za obiady w czerwcu - 47,60zł

  

DOTYCZY ULG  W OPŁATACH ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - II PÓŁROCZE

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

   IZBA TRADYCJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

Dotyczy Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO: „Twoje dane-twoja sprawa”

Dotyczy  przeprowadzenia ankiety anonimowej "Internet w życiu nastolatków" 

Dnia 9 stycznia 2018 roku pracownik Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie przeprowadzi w wylosowanej klasie VII  anonimową ankietę, dotyczącą zwyczajów związanych z użytkowaniem Internetu. Jeżeli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody, aby ich dziecko wypełniało ankiety, prosimy o kontakt z administracją szkoły. 

Barbara Mędrzyk – dyrektor ZS-P1

PODZIĘKOWANIA 2

PODZIĘKOWANIA

SGP - SZKOLENIA

PLAN SZKOLEŃ

SPONSOR SZKOŁY - LOGO FIRMY

MECZ REPREZENTACJI W FUTSALU

GŁOSOWANIE NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZSP NR 1

ULOTKA - WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A

PORADNIK- WSZAWICA TO NIE WSTYD

DOTYCZY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Opłaty za obiady 

Bank Citi Handlowy 

Aktualny numer konta: 12 1030 1104 0000 0000 9317 4001

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ Z RODZICAMI  - I PÓŁROCZE


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 z pasowaniem pierwszoklasistów

                  4 września 2017 r.(poniedziałek)

klasy I – spotkanie z wychowawcami - godzina 8.45 - świetlica szkolna

                                                               - godzina 9.00 -  sala gimnastyczna

klasy II –VII  - godzina 9.00 -  sala gimnastyczna

W imieniu Ks. Proboszcza Parafii św. Jakuba Ap. serdecznie zapraszam na uroczystą  mszę świętą na godzinę 8.00

                                                                                                 Barbara Mędrzyk – dyrektor ZS-P 1

                                      

ROK SZKOLNY 2016/2017

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO    23 czerwca 2017r.

           klasy  I - III    godz. 8.00
           klasy IV - VI   godz. 10.00


 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ - rok szkolny 2017/2018

REFORMA EDUKACJI

 Nowy ustrój szkolnynajczęściej zadawane pytania

 Uczniowie, rodzice - najczęściej zadawane pytania


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI  - II PÓŁROCZE

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

MONOGRAFIA SZKOŁY PODSTAWOAWEJ NR 40

REFORMA EDUKACJI - PLAKAT

REFORMA EDUKACJI - MAPA DROGOKWAN

DZWONKI

ZDJĘCIA W SZKOLE

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

INORMACJE O GRYPIE


PLAKAT - GRYPA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2015/2016


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO    24 czerwca 2016r.

           klasy  I - III    godz. 8.00
           klasy IV - VI   godz. 10.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI 
Z RODZICAMI- II PÓŁROCZE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - PROGRAM 

LIST DO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ FERIAMI ZIMOWYMI

PRZEKAŻ 1%

PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZA  PIT
OWPISZ  KRS: 0000270261
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY:  SP40 (ZS-P NR 1 CZĘSTOCHOWA) 119

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLATYCZNEGO - "TANIEC..."

MŁODZI DLA SWIATA- SWAP- SHOP

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - I PÓŁROCZE

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

DARMOWE PODRĘCZNIKI - INFORMACJE DLA RODZICÓW

DARMOWE PODRĘCZNIKI - PLAKAT


ROK SZKOLNY 2014/2015

ETYCZNA SZKOŁA - CERTYFIKAT

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "ZABAWA TO PODSTAWA"

SWAP SHOP W RAMACH PROJEKTU "MŁODZI DLA ŚWIATA"

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2015/2016

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- WNIOSEK - DZIECKO Z OBWODU SZKOŁY

- WNIOSEK - DXIECKO SPOZA OBWODU SZKOŁY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI - II PÓŁROCZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

"SZKOŁA BEZ BARIER" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 


LHARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI  I PÓŁROCZE

II ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU "SZKOŁA BEZ BARIER" 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2013/2014
AKCJA "BEZPIECZNE WAKACJE"
- BRĄZOWO, ALE CZY ZDROWO?
- DOPALACZE - WYPALACZE "ŚRODKI ZASTĘPCZE"

LEKCJA HISTORII - prace uczniów
ALEKSANDRA DESKA
WIKTORIA HADAŚ
JAKUB KUBAN
IGOR DUDEK

INFORMACJA O KONKURSACH - Miejskie Dni Inteligentnej Energii
- konkurs fotograficzny pod hasłem „Zdjęcie z energią w tle”
- konkurs na hasło promujące oszczędzanie energii i wody
- konkurs na krzyżówkę o tematyce ekologicznej „EKOGŁÓWKA”
- konkurs plastyczny „Mój sposób na oszczędzanie energii”

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "BOCIAN - PIĘKNY PTAK I JEGO ŚWIAT"
 

SZKOŁA BEZ BARIER -REGULAMIN REKRUTACJI

-  OGŁOSZENIE O NABORZE

-  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU NR 1- NR 10

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

WNIOSEK - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły


ANKIETY DOTYCZĄCE STANU PRZYGOTOWANIA SZKOŁY NA PRZYJĘCIE PIERWSZOKLASISTÓW

ANKIETA DYREKTORA S.1

ANKIETA DYREKTORA S.2

ANKIETA RODZICE S.1

ANKIETA RODZICE S.2 


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI- II PÓŁROCZE

GŁOSOWANIE NA SZKOŁĘ

PROJEKT "WSPOMAGANIE NA PIĄTKĘ"
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

GODZINY KONSULTACJI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI

UROCZYSTE ROZOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


ROK SZKOLNY 2012/2013

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 (w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY)

ZAPROSZENIE - ZEBRANIE RODZICÓW

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TELEFONÓW ZAUFANIA

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

AKCJA EKOLOGICZNA - LISTY DLA ZIEMI

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  I KONSULTACJI Z RODZICAMI

PRZEKAŻ 1%PODATKU

1% Młodzi - Młodym - program PIT

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJNowy ustrój szkolnynajczęściej zadawane pytania

 Uczniowie, rodzice - najczęściej zadawane pytania


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI  - II PÓŁROCZE

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

MONOGRAFIA SZKOŁY PODSTAWOAWEJ NR 40

REFORMA EDUKACJI - PLAKAT

REFORMA EDUKACJI - MAPA DROGOWA 

DZWONKI

ZDJĘCIA W SZKOLE

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

INORMACJE O GRYPIE


PLAKAT - GRYPA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2015/2016


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO    24 czerwca 2016r.

           klasy  I - III    godz. 8.00
           klasy IV - VI   godz. 10.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI 
Z RODZICAMI- II PÓŁROCZE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - PROGRAM 

LIST DO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ FERIAMI ZIMOWYMI

WPŁATY NA OBIADY: konto bankowe nr 39 1050 1142 1000 0023 5706 8465 ING BANK ŚLĄSKI,

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA, SP 40 - OBIADY ZA MIESIĄC....

PRZEKAŻ 1%

PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZA  PIT
WPISZ  KRS: 0000270261
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY:  SP40 (ZS-P NR 1 CZĘSTOCHOWA) 119

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLATYCZNEGO - "TANIEC..."

MŁODZI DLA SWIATA- SWAP- SHOP

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - I PÓŁROCZE

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

DARMOWE PODRĘCZNIKI - INFORMACJE DLA RODZICÓW

DARMOWE PODRĘCZNIKI - PLAKAT


ROK SZKOLNY 2014/2015

ETYCZNA SZKOŁA - CERTYFIKAT

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "ZABAWA TO PODSTAWA"

SWAP SHOP W RAMACH PROJEKTU "MŁODZI DLA ŚWIATA"

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2015/2016

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- WNIOSEK - DZIECKO Z OBWODU SZKOŁY

- WNIOSEK - DXIECKO SPOZA OBWODU SZKOŁY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI - II PÓŁROCZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

"SZKOŁA BEZ BARIER" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI  I PÓŁROCZE

II ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU "SZKOŁA BEZ BARIER" 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2013/2014
AKCJA "BEZPIECZNE WAKACJE"
- BRĄZOWO, ALE CZY ZDROWO?
- DOPALACZE - WYPALACZE "ŚRODKI ZASTĘPCZE"

LEKCJA HISTORII - prace uczniów
ALEKSANDRA DESKA
WIKTORIA HADAŚ
JAKUB KUBAN
IGOR DUDEK

INFORMACJA O KONKURSACH - Miejskie Dni Inteligentnej Energii
- konkurs fotograficzny pod hasłem „Zdjęcie z energią w tle”
- konkurs na hasło promujące oszczędzanie energii i wody
- konkurs na krzyżówkę o tematyce ekologicznej „EKOGŁÓWKA”
- konkurs plastyczny „Mój sposób na oszczędzanie energii”

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "BOCIAN - PIĘKNY PTAK I JEGO ŚWIAT"
 

SZKOŁA BEZ BARIER -REGULAMIN REKRUTACJI

-  OGŁOSZENIE O NABORZE

-  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU NR 1- NR 10

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

WNIOSEK - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły


ANKIETY DOTYCZĄCE STANU PRZYGOTOWANIA SZKOŁY NA PRZYJĘCIE PIERWSZOKLASISTÓW

ANKIETA DYREKTORA S.1

ANKIETA DYREKTORA S.2

ANKIETA RODZICE S.1

ANKIETA RODZICE S.2 


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI- II PÓŁROCZE

GŁOSOWANIE NA SZKOŁĘ

PROJEKT "WSPOMAGANIE NA PIĄTKĘ"
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

GODZINY KONSULTACJI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI

UROCZYSTE ROZOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


ROK SZKOLNY 2012/2013

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 (w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY)

ZAPROSZENIE - ZEBRANIE RODZICÓW

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TELEFONÓW ZAUFANIA

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

AKCJA EKOLOGICZNA - LISTY DLA ZIEMI

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  I KONSULTACJI Z RODZICAMI

PRZEKAŻ 1%PODATKU

1% Młodzi - Młodym - program PIT

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ