Aktualności

 
                                               Witamy na stronie 
                             Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 
                                         Szkoły Podstawowej nr 40 
                                                   w Częstochowie !                                
     
Aktualności

  ROK SZKOLNY 2019/2020

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - I półrocze 

WYKAZ FIRM UBEZPIECZENIOWYCH 

Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich klas

                          wraz z pasowaniem pierwszoklasistów

2 września 2019 r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej

klasy I – spotkanie z wychowawcami  - godzina 8.45 - świetlica szkolna

                                                               - godzina 9.00 -  sala gimnastyczna

ZAPROSZENIE DO AKCJI PRZERWANY MARSZ

ZAPROSZENIE NA MSZĘ ŚWIĘTĄ


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZS-P NR1

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS I

PISMO REGIONALEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH/PONADGIMNAZJALNYCH w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowani (rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie) wypełniają w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/ 

Otwarcie strony internetowej dla kandydatów nastąpi 13 maja 2019 r., co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości rejestrowania się.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 25 czerwca 2019 r. Po upływie tego terminu nie będzie już możliwości zarejestrowania się do szkół.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

 

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów!

Ważne! Pamiętajcie, że możecie zarejestrować się tylko jeden raz! Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Wam prawidłową rejestrację!

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowane zostały dwa osobne systemy.

Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową. Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze niebieskim.

Drugi system, do którego prowadzi przycisk po prawej stronie, jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną (otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum). Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze zielonym.

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 13 maja br. do 25 czerwca br. (nie zostawiajcie tego jednak na ostatnią chwilę).

Jeśli Wasza macierzysta szkoła podstawowa/gimnazjum wprowadzała dane osobowe kandydatów do systemu naboru elektronicznego powinniście otrzymać w niej login i hasło do swojego konta.

Jeśli szkoła nie zakładała dla Was konta powinniście to zrobić samodzielnie, zapamiętując login i ustalone przez siebie hasło.

Zanim jednak cokolwiek będziecie wykonywali w systemie zapoznajcie się dokładnie z filmikiem instruktarzowym oraz z informacjami, które od 13 maja będą dostępna na stronie https://slaskie.edu.com.pl/ Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją.

 

Filmik dla Kandydata do szkoły średniej:

 https://youtu.be/5eoWyr2sjK4 

  Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów,

życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników na zakończenie szkoły oraz realizacji wytyczonych celów.


  

W związku z zawieszeniem strajku nauczycieli od 29 kwietnia (poniedziałek ) zajęcia będą realizowane zgodnie z planem lekcji.

Przypominam, że 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.


Szkoła w dniu dzisiejszym ( 25.04.2019)  i jutrzejszym (26.04.2019)  strajkuje. Jutro zamieścimy kolejny komunikat.

W związku z planowanymi wycieczkami  brakujące wpłaty mogą być dokonywane podczas strajku w sekretariacie szkoły.

 

Barbara Mędrzyk - Dyrektor ZS-P 1


Informuję, że strajk nauczycieli trwa nadal

Kolejny komunikat będzie w dniu jutrzejszym

Barbara Mędrzyk

Dyrektor ZS-P 1


Ze względu na popołudniowe spotkanie Rady Dialogu Społecznego oraz oczekiwanie na ogłoszenie stanowiska ZNP akcja strajkowa zostaje przedłużona do 24.04.2019 (środa).

Jutro kolejny komunikat


DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 11.04.2019r.

 

Strajk nauczycieli trwa nadal.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor,  nauczyciel religii.

Jeden nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

 

Przypomnienie

15 - 17 kwietnia 2019r. - egzamin ósmoklasisty

18 - 23 kwietnia 2019r. - wiosenna przerwa świąteczna


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 10.04.2019r.

Strajk nauczycieli trwa nadal.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele religii (którzy współorganizują Rekolekcje Wiekopostne w kościele). Jeden nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 09.04.2019r. godzinę 13:00

 Strajk nauczycieli trwa nadal.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele religii (którzy współorganizują Rekolekcje Wiekopostne w kościele). Dwoje nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

ROK SZKOLNY 2018/2019

Komitet Strajkowy

w imieniu wszystkich nauczycieli

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

dziękuje wszystkim Rodzicom za zapewnienie dzieciom opieki, wyrozumiałość i wsparcie.

DZIĘKUJEMY!


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 09.04.2019r. godzinę 8:00

 

Informuję, że  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

w  Częstochowie kontynuuje strajk.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele religii (którzy współorganizują Rekolekcje Wiekopostne w kościele). Dwoje nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  

dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w kościele św. Jakuba Ap. w Częstochowie

Poniedziałek, 08.04.2019 r. i wtorek, 09.04.2019 r.

Kl. I-IV

10.30–11.15 - spotkanie w kościele św. Jakuba Ap.

Kl. V-VIII

11.30–12.15 - spotkanie w kościele św. Jakuba Ap.

________________________________________________________

Środa, 10.04.2019 r.

10.00 – sakrament pokuty w kościele

– dla chętnych uczniów z kl. IV-VIII

10.30–11.30 - EUCHARYSTIA na zakończenie rekolekcji

- dla wszystkich uczniów z kl. I-VIII

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

stan na 08.04.2019r. godz. 12.00

 

Informuję, że  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

w  Częstochowie przystąpił do strajku.

W strajku nie biorą udziału:  dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele religii (którzy współorganizują Rekolekcje Wiekopostne w kościele). Troje nauczycieli jest nieobecnych: 2- zwolnienia lekarskie , 1 – urlop okolicznościowy z tytułu śmierci rodzica.

 

                           Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Informuję, że 8 kwietnia br.  17 nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w  Częstochowie,   którzy powinny rozpocząć pracę od godziny 8.00,  przystąpiło do strajku  (co stanowi 100%).

Kolejny komunikat będzie zamieszczony po godzinie 12.00

                        Barbara Mędrzyk – Dyrektor ZS-P 1

 

KOMUNIKAT MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

INFORMACJA

                   Informuję, że na dzień 8 kwietnia 2019 planowane jest rozpoczęcie strajku przez nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.  O jego liczebności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  będziemy mieć informację  8 kwietnia w godzinach planowego indywidualnego rozpoczęcia świadczenia pracy, ale w referendum pracownicy opowiedzieli się za strajkiem. Jest bardzo  prawdopodobne, że  placówka nie będzie mogła zapewnić dzieciom i uczniom opieki pedagogicznej, żywienia i wsparcia pracowników obsługi.

Nadmieniam, że nie ulega zmianie termin Rekolekcji Wielkopostnych (8-10 kwietnia 2019), współorganizowanych przez nauczycieli religii  w wyznaczonych godzinach w  kościele.

W szczególnych przypadkach, kiedy rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, zespół postara się – w miarę możliwości – zadbać o to, aby dzieci i uczniowie, mogli skorzystać  z opieki w przedszkolu i szkole.

O rozwoju sytuacji Rodzice bedą informowani na bieżąco przez strony internetowe ZS-P 1 i MP2.

 

Częstochowa 04.04.2019                                   Dyrektor  ZS-P 1

                                                                            Barbara Mędrzyk

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJA O WYSZUKIWARCE ZAWODÓW 

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - II PÓŁROCZE

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  I  PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019-2020

OBCHODY 100  ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

HYMN NARODOWY I URODZINY MARSZAŁKA

PROJEKT "NIE CHCIEJCIE OJCZYZNY, KTÓRA WAS NIC NIE KOSZTUJE"

PODSUMOWANIE PROJEKTU

- KONFERENCJA

- KRONIKI

TREŚĆ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ  

INFORMACJA - STYPENDIUM SZKOLNE 

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - I PÓŁROCZE

LIST MINISTER EDUKACJI 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

Zaproszenie na Mszę Świętą  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 z pasowaniem pierwszoklasistów

3 września 2018 r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej

klasy I – spotkanie z wychowawcami

- godzina 8.45 - świetlica szkolna

- godzina 9.00 -  sala gimnastyczna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie


ROK SZKOLNY 2017/2018

  

 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017-2018  
22 czerwca 2018r.
klasy  I - III    godz. 8.00
klasy IV - VII   godz. 9.30

NUMERY PROGRAMÓW ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII w roku szkolnym 2018/2019  

Opłata za obiady w czerwcu - 47,60zł

  

DOTYCZY ULG  W OPŁATACH ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - II PÓŁROCZE

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

   IZBA TRADYCJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

Dotyczy Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO: „Twoje dane-twoja sprawa”

Dotyczy  przeprowadzenia ankiety anonimowej "Internet w życiu nastolatków" 

Dnia 9 stycznia 2018 roku pracownik Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie przeprowadzi w wylosowanej klasie VII  anonimową ankietę, dotyczącą zwyczajów związanych z użytkowaniem Internetu. Jeżeli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody, aby ich dziecko wypełniało ankiety, prosimy o kontakt z administracją szkoły. 

Barbara Mędrzyk – dyrektor ZS-P1

PODZIĘKOWANIA 2

PODZIĘKOWANIA

SGP - SZKOLENIA

PLAN SZKOLEŃ

SPONSOR SZKOŁY - LOGO FIRMY

MECZ REPREZENTACJI W FUTSALU

GŁOSOWANIE NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZSP NR 1

ULOTKA - WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A

PORADNIK- WSZAWICA TO NIE WSTYD

DOTYCZY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Opłaty za obiady 

Bank Citi Handlowy 

Aktualny numer konta: 12 1030 1104 0000 0000 9317 4001

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ Z RODZICAMI  - I PÓŁROCZE


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 z pasowaniem pierwszoklasistów

                  4 września 2017 r.(poniedziałek)

klasy I – spotkanie z wychowawcami - godzina 8.45 - świetlica szkolna

                                                               - godzina 9.00 -  sala gimnastyczna

klasy II –VII  - godzina 9.00 -  sala gimnastyczna

W imieniu Ks. Proboszcza Parafii św. Jakuba Ap. serdecznie zapraszam na uroczystą  mszę świętą na godzinę 8.00

                                                                                                 Barbara Mędrzyk – dyrektor ZS-P 1

                                      

ROK SZKOLNY 2016/2017

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO    23 czerwca 2017r.

           klasy  I - III    godz. 8.00
           klasy IV - VI   godz. 10.00


 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ - rok szkolny 2017/2018

REFORMA EDUKACJI

 Nowy ustrój szkolnynajczęściej zadawane pytania

 Uczniowie, rodzice - najczęściej zadawane pytania


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI  - II PÓŁROCZE

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

MONOGRAFIA SZKOŁY PODSTAWOAWEJ NR 40

REFORMA EDUKACJI - PLAKAT

REFORMA EDUKACJI - MAPA DROGOKWAN

DZWONKI

ZDJĘCIA W SZKOLE

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

INORMACJE O GRYPIE


PLAKAT - GRYPA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2015/2016


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO    24 czerwca 2016r.

           klasy  I - III    godz. 8.00
           klasy IV - VI   godz. 10.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI 
Z RODZICAMI- II PÓŁROCZE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - PROGRAM 

LIST DO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ FERIAMI ZIMOWYMI

PRZEKAŻ 1%

PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZA  PIT
OWPISZ  KRS: 0000270261
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY:  SP40 (ZS-P NR 1 CZĘSTOCHOWA) 119

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLATYCZNEGO - "TANIEC..."

MŁODZI DLA SWIATA- SWAP- SHOP

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - I PÓŁROCZE

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

DARMOWE PODRĘCZNIKI - INFORMACJE DLA RODZICÓW

DARMOWE PODRĘCZNIKI - PLAKAT


ROK SZKOLNY 2014/2015

ETYCZNA SZKOŁA - CERTYFIKAT

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "ZABAWA TO PODSTAWA"

SWAP SHOP W RAMACH PROJEKTU "MŁODZI DLA ŚWIATA"

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2015/2016

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- WNIOSEK - DZIECKO Z OBWODU SZKOŁY

- WNIOSEK - DXIECKO SPOZA OBWODU SZKOŁY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI - II PÓŁROCZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

"SZKOŁA BEZ BARIER" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 


LHARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI  I PÓŁROCZE

II ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU "SZKOŁA BEZ BARIER" 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2013/2014
AKCJA "BEZPIECZNE WAKACJE"
- BRĄZOWO, ALE CZY ZDROWO?
- DOPALACZE - WYPALACZE "ŚRODKI ZASTĘPCZE"

LEKCJA HISTORII - prace uczniów
ALEKSANDRA DESKA
WIKTORIA HADAŚ
JAKUB KUBAN
IGOR DUDEK

INFORMACJA O KONKURSACH - Miejskie Dni Inteligentnej Energii
- konkurs fotograficzny pod hasłem „Zdjęcie z energią w tle”
- konkurs na hasło promujące oszczędzanie energii i wody
- konkurs na krzyżówkę o tematyce ekologicznej „EKOGŁÓWKA”
- konkurs plastyczny „Mój sposób na oszczędzanie energii”

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "BOCIAN - PIĘKNY PTAK I JEGO ŚWIAT"
 

SZKOŁA BEZ BARIER -REGULAMIN REKRUTACJI

-  OGŁOSZENIE O NABORZE

-  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU NR 1- NR 10

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

WNIOSEK - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły


ANKIETY DOTYCZĄCE STANU PRZYGOTOWANIA SZKOŁY NA PRZYJĘCIE PIERWSZOKLASISTÓW

ANKIETA DYREKTORA S.1

ANKIETA DYREKTORA S.2

ANKIETA RODZICE S.1

ANKIETA RODZICE S.2 


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI- II PÓŁROCZE

GŁOSOWANIE NA SZKOŁĘ

PROJEKT "WSPOMAGANIE NA PIĄTKĘ"
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

GODZINY KONSULTACJI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI

UROCZYSTE ROZOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


ROK SZKOLNY 2012/2013

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 (w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY)

ZAPROSZENIE - ZEBRANIE RODZICÓW

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TELEFONÓW ZAUFANIA

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

AKCJA EKOLOGICZNA - LISTY DLA ZIEMI

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  I KONSULTACJI Z RODZICAMI

PRZEKAŻ 1%PODATKU

1% Młodzi - Młodym - program PIT

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJNowy ustrój szkolnynajczęściej zadawane pytania

 Uczniowie, rodzice - najczęściej zadawane pytania


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI  - II PÓŁROCZE

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

MONOGRAFIA SZKOŁY PODSTAWOAWEJ NR 40

REFORMA EDUKACJI - PLAKAT

REFORMA EDUKACJI - MAPA DROGOWA 

DZWONKI

ZDJĘCIA W SZKOLE

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

INORMACJE O GRYPIE


PLAKAT - GRYPA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2015/2016


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO    24 czerwca 2016r.

           klasy  I - III    godz. 8.00
           klasy IV - VI   godz. 10.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI 
Z RODZICAMI- II PÓŁROCZE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - PROGRAM 

LIST DO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ FERIAMI ZIMOWYMI

WPŁATY NA OBIADY: konto bankowe nr 39 1050 1142 1000 0023 5706 8465 ING BANK ŚLĄSKI,

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA, SP 40 - OBIADY ZA MIESIĄC....

PRZEKAŻ 1%

PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZA  PIT
WPISZ  KRS: 0000270261
ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY:  SP40 (ZS-P NR 1 CZĘSTOCHOWA) 119

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLATYCZNEGO - "TANIEC..."

MŁODZI DLA SWIATA- SWAP- SHOP

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI - I PÓŁROCZE

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

DARMOWE PODRĘCZNIKI - INFORMACJE DLA RODZICÓW

DARMOWE PODRĘCZNIKI - PLAKAT


ROK SZKOLNY 2014/2015

ETYCZNA SZKOŁA - CERTYFIKAT

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "ZABAWA TO PODSTAWA"

SWAP SHOP W RAMACH PROJEKTU "MŁODZI DLA ŚWIATA"

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2015/2016

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

- WNIOSEK - DZIECKO Z OBWODU SZKOŁY

- WNIOSEK - DXIECKO SPOZA OBWODU SZKOŁY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI - II PÓŁROCZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

"SZKOŁA BEZ BARIER" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI  I PÓŁROCZE

II ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU "SZKOŁA BEZ BARIER" 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2013/2014
AKCJA "BEZPIECZNE WAKACJE"
- BRĄZOWO, ALE CZY ZDROWO?
- DOPALACZE - WYPALACZE "ŚRODKI ZASTĘPCZE"

LEKCJA HISTORII - prace uczniów
ALEKSANDRA DESKA
WIKTORIA HADAŚ
JAKUB KUBAN
IGOR DUDEK

INFORMACJA O KONKURSACH - Miejskie Dni Inteligentnej Energii
- konkurs fotograficzny pod hasłem „Zdjęcie z energią w tle”
- konkurs na hasło promujące oszczędzanie energii i wody
- konkurs na krzyżówkę o tematyce ekologicznej „EKOGŁÓWKA”
- konkurs plastyczny „Mój sposób na oszczędzanie energii”

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "BOCIAN - PIĘKNY PTAK I JEGO ŚWIAT"
 

SZKOŁA BEZ BARIER -REGULAMIN REKRUTACJI

-  OGŁOSZENIE O NABORZE

-  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU NR 1- NR 10

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

WNIOSEK - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły


ANKIETY DOTYCZĄCE STANU PRZYGOTOWANIA SZKOŁY NA PRZYJĘCIE PIERWSZOKLASISTÓW

ANKIETA DYREKTORA S.1

ANKIETA DYREKTORA S.2

ANKIETA RODZICE S.1

ANKIETA RODZICE S.2 


HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI- II PÓŁROCZE

GŁOSOWANIE NA SZKOŁĘ

PROJEKT "WSPOMAGANIE NA PIĄTKĘ"
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

GODZINY KONSULTACJI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI

UROCZYSTE ROZOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


ROK SZKOLNY 2012/2013

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 (w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY)

ZAPROSZENIE - ZEBRANIE RODZICÓW

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TELEFONÓW ZAUFANIA

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

AKCJA EKOLOGICZNA - LISTY DLA ZIEMI

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  I KONSULTACJI Z RODZICAMI

PRZEKAŻ 1%PODATKU

1% Młodzi - Młodym - program PIT

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ